Srednja škola “Nikola Tesla” raspisala Konkurs za 6 radnih mjesta

JU SŠC “NIKOLA TESLA” BROD
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
74 450 BROD

K O N K U R S   ZA  PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

 1. Profesora njemačkog jezika – 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom    – na određeno vrijeme (do kraja školske 2021/2022 godine) – 4 časa sedmično,
 2. Profesor pravoslavne vjeronauke -1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom-na određeno vrijeme (do kraja školske 2021/2022 godine ) -    5 časova sedmično,
 3. Profesor etike – 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom    – na određeno vrijeme (do kraja školske 2021/2022 godine) – 2 časa sedmično,
 4. Profesor srpskog jezika- 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom- na određeno vrijeme (do kraja školske 2021/2022 godine ) – 2 časa sedmično,
 5. Profesor mašinske grupe predmeta
  -1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom- na određeno vrijeme (do povratka radnika sa funkcije)- 19 časova nastave sedmično i
  -1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom- na određeno vrijeme (do kraja nastavne 2021/2022 godine)- 12 časova prakse sedmično ( IV stepen)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:

 1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, dokaz o nekažnjavanju škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. Da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, dokaz će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa.
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
  Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu («Sl.glasnik Republike Srpske», broj: 01/16 i 66/18), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske broj: 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u stručnim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl. glasnik RS“ broj 29/12 i 80/14 i 83/15) i Pravilnika o postupku i programu za polaganje stručnog ispita u srednjoj školi („Sl.glasnik Republike Srpske“, broj: 26/19).
  Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to :

 1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu    studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško –psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku    i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,
 7. Uvjerenje o državljanstvu,
 8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji    nezaposlenih lica    koja traže zaposlenje,
 9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
 10. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti , polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom    ili maloljetnim licem, ne starije od šest mjeseci,
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na Konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbijednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili na adresu škole JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Brod, ul. Kralja Petra Prvog oslobodioca br.7, 74450 Brod, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mjesto na koje se konkuriše“.

Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji originala, koji nije stariji od šest mjeseci, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Sa kandidatima    koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti 15.09.2021. godine u 13,00 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem („Sl.glasnik RS“ broj 24/19).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.