Posao: Srednjoškolski centar traži računovođu

JU SŠC “NIKOLA TESLA” BROD
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB
74 450 BROD

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Računovođa škole – 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja.
Za ovo radno mjesto potrebna je licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Posebni uslovi radnog mjesta
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem.
Opšti uslovi:
1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

  1. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
  2. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
  3. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
    5.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. Uvjerenje pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
  4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu («Sl.glasnik Republike Srpske», broj: 01/16, 66/18, 119/21- odluka Ustavnog suda i 32/22), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske broj: 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

U skladu sa članom 106. stav 5. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18, 35/20 i 92/20) pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18, 35/20 i 92/20). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Posebni uslovi:
1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalentom,
2) Važeću ovjerenu fotokopiju licence za obavljanje poslova certifikovanog računovođe,
3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
5) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
6) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tako da se kandidati neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Testiranje i intervju će se obaviti 21.12.2022. godine u 13,00 časova u prostorijama škole.
Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti putem pošte ili lično na protokol škole na adresu JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Brod, Kralja Petra Prvog Oslobodioca br. 7- Komisiji za izbor (navesti radno mjesto na koje se konkuriše).
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem („Sl.glasnik RS“ broj 24/19).
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Izvor: zzzrs.net

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)