Posao: Potrebni profesori u JU SŠC “Nikola Tesla”

JU SŠC “NIKOLA TESLA” BROD
KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA
74 450 BROD

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 1. Profesor engleskog jezika, jedan izvršilac sa iskustvom, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja za 12 časova redovne nastave sedmično,
 2. Profesor elektro grupe predmeta, jedan izvršilac sa iskustvom, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme do kraja školske 2021/2022. godine za 10 časova redovne nastave sedmično,
 3. Profesor praktične nastave u zanimanju električar jedan izvršilac sa iskustvom, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme do kraja školske 2021/2022. godine za 15 časova redovne nastave sedmično.

Posebni uslovi radnog mjesta
Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:

 1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima, zloupotrebe opojnih sredstava, dokaz o nekažnjavanju škola će pribaviti službeni putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. Da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, dokaz će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa.
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv
  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Osim opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/18 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/12, 80/14, 34/15 i 83/15), Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19) i Pravilnikom o postupku i programu za polaganje stručnog ispita u srednjoj školi („Sl.glasnik Republike Srpske“, broj: 26/19).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti ovjerene kopije dokumenata na osnovu koje se dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje kriterijuma za prijem i to :

 1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško–psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,
 7. Uvjerenje o državljanstvu,
 8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, izdato od ranijeg(ih) poslodavca, a koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 10. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 92/20“).

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje da se ne nalazi na evidenciji koja se vode u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti putem pošte na adresu škole JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“ Brod, ul. Kralja Petra Prvog oslobodioca br.7. 74450 Brod, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“ i naznakom na koje radno mjesto.

Svi dokumenti dostavljaju se u ovjerenoj fotokopiji i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju će se obaviti 28.02.2022. godine u prostorijama škole u 08,30 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem („Sl.glasnik RS“ broj 24/19) i Pravilnika o postupku i programu za polaganje stručnog ispita u srednjoj školi („Sl.glasnik Republike Srpske“, broj: 29/19).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)