Posao: JU OŠ “Liješće” raspisala Konkurs za dva radna mjesta

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “LIJEŠĆE” BROD
LIJEŠĆE BB
74 450 BROD

K O N K U R S
za upražnjena radna mjesta

 1. Voditelj jutarnjeg čuvanja, 1 izvršilac, 50% norme, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2021/2022. godini, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 2. Nastavnik hemije, 1 izvršilac ,6 časova redovne nastave, do 31.08.2022. godine, pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkursu:

 1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod tačkom 4) i 5) škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu – („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 01/16 i 66/18 ), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18, 84/19,35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 ,31/18, 84/19,35/20 i 63/20), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta, ukoliko je konkursom traženo da kandidat ima položen stručni ispit
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi, ukoliko je traženo konkursom da kandidat ima položen stručni ispit
 4. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja , ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,
 7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz katergorije ratnog vojnog invalida.
 10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci, i isti neće biti vraćeni kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18 i 26/19).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnoj tabli škole a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju i testiranje će se obaviti 22.09.2021. godine, sa početkom u 9.00 sati u prostorijama Javne ustanove Osnovne škole „Liješće“. Za kandidata koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „GLAS SRPSKE“ Banja Luka od 08.09.2021.godine a traje od 09.09.2021.godine.

Prijave slati na adresu:
JAVNA USTANOVA
OSNOVNA ŠKOLA „LIJEŠĆE“
Liješće bb, 74450 BROD
sa naznakom – Prijava na oglas, ne otvarati-

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.