JUP “Beli Anđeo” zapošljava radnika u stalni radni odnos

JUP “BELI ANĐEO” BROD
BRANISLAVA NUŠIĆA 2
74 450 BROD

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Vaspitač sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za vaspitno-obrazovni rad na neodređeno vrijeme ……….. 1 izvršilac.

Posebni uslovi radnog mjesta
I-Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 2. 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 1. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 2. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,
 3. da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
 4. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.
  Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata Ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II-Posebni uslovi:

 • završen fakultet – prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,
 • jedna godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi.

III-Potrebna dokumenta
Uz potpisanu prijavu za učešće na Javnom konkursu, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosi opštih i posebnih uslova iz konkursa, kao i dokaze, odnosno dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj:9/21), kako slijedi:

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
 3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. uvjerenje o neosuđivanosti,
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Regista lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 7. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje diplomirani vaspitač ili ekvivalent,
 8. jedna godina radnog iskustva u struci,
 9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad u predškolskoj ustanovi,
 10. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 11. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu foto-kopiju indeksa,
 12. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 13. ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
  Uvjerenja iz tačke 4.i 5.Ustanova će pribaviti službenim putem.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž ili iskustvo u svojoj struci u trajanju od godinu dana, a nisu položila stručni ispit, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 65a. stav1. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/15, 63/20 i 64/22).

IV-Rok za podnošenje prijava:
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa biće obavljen intervju u prostorijama Javne ustanove predškolstva “Beli anđeo“ Brod, dana 25.11.2022.godine sa početkom u 11,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Kandidati su u prijavi na Konkurs dužni navesti kontakt telefon.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove Konkursa biće objavljeni na Oglasnoj tabli Ustanove najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu:
Javna ustanova predškolstva “Beli anđeo“ Brod, Ulica Branislava Nušića 2, 74450 Brod.
Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Izvor: zzzrs.net

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)