JU OŠ “Sveti Sava” zapošljava radnike

JU OŠ „SVETI SAVA“ BROD
Vuka Karadžića bb
Tel: 053-610-173
E-mail: os104@skolers.org

KONKURS ZA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA

  1. NASTAVNIK MATEMATIKE – 1 izvršilac – na određeno vrijeme, 8 časova redovne nastave sedmično, do 30.6.2021. godine , radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
  2. NASTAVNIK TEHNIČKOG OBRAZOVANJA – 1 izvršilac – na određeno vrijeme, 20 časova redovne nastave sedmično, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva- najduže do 30.6.2021. godine , radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
  3. NASTAVNIK BIOLOGIJE – 1 izvršilac – na određeno vrijeme, 14 časova redovne nastave sedmično, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS


Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će za za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi («Službeni glasnik RS» broj 74/18 i 26/19).


Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj . 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj . 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
– ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti
– uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupi predmeta,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2.
– uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen
– uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ( ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana 11.3.2021. u 11,15 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Brod, obaviće se testiranje, a u 12,15 časova intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.


Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i inervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju.


Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi («Službeni glasnik RS» broj 74/18 i 26/19).


Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE.
Prijave sa naznakom – „prijava na konkurs, ne otvarati“, slati na adresu:
JU Osnovna škola «Sveti Sava»
Ul. Vuka Karadžića bb
74450 Brod.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.