Javni konkurs za upražnjena radna mjesta namještenika u Opštinskoj upravi Opštine Brod

Na osnovu člana 160. stav 2. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 43. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17), Načelnik opštine Brod, raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Opštinskoj upravi
Opštine Brod

I – Načelnik opštine Brod raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Opštinskoj upravi Opštine Brod, na neodređeno vrijeme i to:

U Profesionalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici, Odsjeka za poslove zaštite i spasavanja:

1) Komandir smjene ………………………………………………………………………. 1 izvršilac
2) Vozač-vatrogasac-spasilac ……………………………………………………… 1 izvršilac
3) Vatrogasac-spasilac ………………………………………………………………… 1 izvršilac

II – Opis poslova

Opis poslova za prethodno navedena radna mjesta u Profesionalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici, utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Brod.

III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) da je starije od 18 godina,
3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
6) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi i
7) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH.

IV – Posebni uslovi

za radno mjesto iz tačke I podtačka 1):

  • Srednja stručna sprema vatrogasne, metalske, hemiske, građevinske, elektro, saobraćajne i druge tehničke struke, položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca-spasioca, položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima, položen vozački ispit „B“ kategorije, da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanje ljudi i imovine i da poznaje rad na računaru. za radno mjesto iz tačke I podtačka 2):
  • Srednja stručna sprema vatrogasne, metalske, hemiske, građevinske, elektro, saobraćajne i druge tehničke struke, položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca-spasioca, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima, položen vozački ispit za vozača motornih vozila „C“ kategorije, da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanje ljudi i imovine i da poznaje rad na računaru. za radno mjesto iz tačke I podtačka 3):
  • Srednja stručna sprema vatrogasne, metalske, hemiske, građevinske, elektro, saobraćajne i druge tehničke struke, položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca, a ako nema položen stručni ispit može se primiti na rad uz obavezu da isti položi u roku od šest mjeseci od dana zapošljavanja, odnosno od dana ispunjavanja uslova za polaganje stručnog ispita, položen vozački ispit „B“ kategorije, da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanje ljudi i imovine i da nije stariji od 25 godina života prilikom prvog zapošljavanja.

V – Potrebna dokumentacija

(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu- Prijava na javni konkurs. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, a izjava da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i
4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jednice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova,

  • kandidat za radno mjesto iz tačke I podtačka 1), prilaže foto-kopiju:

1) diplome o završenoj stručnoj spremi,
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca-spasioca,
3) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara,
4) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
5) vozačke dozvole i
6) isprave ili izjavu u pisanoj formi o poznavanju rada na računaru.

  • kandidat za radno mjesto iz tačke I podtačka 2), prilaže foto-kopiju:

1) diplome o završenoj stručnoj spremi,
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca-spasioca,
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
4) vozačke dozvole i
5) isprave ili izjavu u pisanoj formi o poznavanju rada na računaru.

  • kandidat za radno mjesto iz tačke I podtačka 3), prilaže foto-kopiju:

1) diplome o završenoj stručnoj spremi,
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca, a ako nema položen stručni ispit, prilaže ovjerenu izjavu kojom se obavezuje da će stručni ispit položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, odnosno od dana ispunjavanja uslova za polaganje stručnog ispita i
3) vozačke dozvole.

Stepen stručne spreme se dokazuje svjedočanstvom o završenoj srednjoj stručnoj spremi.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

  • potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koje treba da budu precizne i detaljne, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke, više, srednje stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period radnog angažovanja na radnim zadacima.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

  • uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi i položenom predmetu iz informatike.

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Na osnovu Akta o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini u Opštini Brod, prethodni ljekarski pregled za radna mjesta u Prefesionalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici, koja su utvrđena kao radna mjesta sa povećanim rizikom, obuhvata obavezno: pregled specijaliste medicine rada, pregled specijaliste oftalmologa, pregled specijaliste neuropsihijatra ili neurologa, pregled psihologa, EKG, audiogram, test spirometrije, osnovne labaratorijske analize (SE, KKS, ŠUK, Urin, Urea), RTG pluća, test vestibulometrije, a fakultativno: pregled ortopeda i pregled dermatologa.

(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija će obaviti usmeni intervju u cilju ocjene stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata za obavljanje poslova i zadataka za radno mjesto na koje je konkurisao.
O mjestu i vremenu održavanja usmenog intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke V stav 1. podtačka 1, 3. i 4. javnog konkursa, kao i orginalno uvjerenje o obavljenom prethodnom ljekarskom pregledu, izdato od zdravstvene ustanove za medicinu rada, kao dokaz da je zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova gašenja požara i spasavanje ljudi i imovine.

(5) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 4. ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 4. ove tačke.

VI – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: „Opština Brod, Ulica Svetog Save br.17. sa naznakom „Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Opštinskoj upravi Opštine Brod“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Biljana Reljić, kontakt telefon 053/610-169.

Načelnik opštine
Zoran Vidić

Broj: 02/120-26/21
Datum: 14.07.2021.godine
Brod

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.